Kontakt z biurem:

F.U.H Truchanbud Paulina Truchan
ul. Dziubałtowskiego 60
97-213 Smardzewice
tel. 798 834 713
NIP: 7732299829, REGON: 101396379

e-mail: info@paulinatruchan.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
poniedziałek - piątek 9.00-19.00
tel. +48 798 834 713


Usługi księgowe- Tomaszów Mazowiecki

Podstawowym zakresem naszej działalności jest świadczenie usług księgowych oraz kadrowo-płacowych dla małych i średnich firm. Księgowość prowadzona jest w zależności od rodzaju przyjętej przez podatnika dokumentacji rachunkowej tj. księga rachunkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ewidencja ryczałtowa. Poza tym prowadzone są wszelkie ewidencje podatkowe wymagane przez polskie prawo. Dodatkowo oferujemy Państwu doradztwo w zakresie identyfikacji dostępnych funduszy strukturalnych oraz profesjonalnego przygotowania wniosków o dotacje.

Usługi księgowe:
 • prowadzenie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i przechowywanie księgi rachunkowej,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT, wypełnianie miesięcznych deklaracji na te zaliczki oraz deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, a także zeznania rocznego,
 • sporządzanie bilansów rocznych oraz obowiązkowych sprawozdań finansowych wraz z dostarczeniem ich do właściwego Urzędu Skarbowego, a w tym:
 • sporządzanie obowiązkowych bieżących i rocznych sprawozdań dla celów statystycznych (GUS),
 • opracowania organizacyjno-prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości,
 • kontakty z Urzędem Skarbowym dotyczące kwestii podatkowych w zakresie prowadzonej rachunkowości,

Usługi kadrowe:
 • naliczanie wynagrodzeń (sporządzanie list płac, rozliczanie potrąceń na listach płac, obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczanie składek ZUS),
 • zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowniczych,
 • wyrejestrowanie z ubezpieczenia społecznego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • przygotowanie świadectw pracy,
 • rozliczenia z budżetem (Urząd Skarbowy, ZUS),
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej składek ZUS oraz ich przekaz drogą elektroniczną, a dla pracowników przygotowywanie formularzy RMUA,


Usługi doradcze w zakresie funduszy unijnych:
 • przygotowanie projektu,
 • rekomendacja najlepszych rozwiązań dla wybranych projektów,
 • propozycja montażu finansowego,
 • pomoc w skompletowaniu i złożeniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej,
 • nadzór nad realizacją i rozliczenie projektu,
 • pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje,
 • pomoc przy wprowadzeniu zmian do umowy o dofinansowanie w toku realizacji projektu,
 • kompletacja dokumentów dot. poszczególnych wydatków (oferty, faktury, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna),
 • sporządzenie dokumentacji do wypłaty dotacji (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji),
 • obecność w trakcie wizyt kontrolnych umowy o dofinansowanie,Nasi pracownicy posiadają niezbędne kompetencje, będące gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług :
 • Certyfikaty księgowe o numerze 64656/2014, oraz 57383/2012
 • Certyfikat kwalifikacji Lidera Zrównoważonego Rozwoju
 • Odbyte szkolenie "Zarządzanie finansami w lokalnej grupie działania"
 • Ukończone szkolenie: "Zasady księgowości, rozliczania i sptawozdawczości w projektach unijnych w okresie 2007-2013"
 • Ukończone szkolenie: "Księgowość organizacji pozarządowych prowadzących lub chcących rozpocząć działność odpłatną i gospodarczą"
 • Ukończone szkolenie: "Zarządzanie rozwojem obszaru z zastosowaniem narzędzi internetowych"
 • Ukończone szkolenie: "Dobre praktyki jako instrument podnoszenia jakości wdrażanych projektów w ramach osi IV. LEADER PROW 2007-2013"
 • Udział w seminarium: "Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla sfery finansów publicznych"
 • Udział w kursie: "Dla kandydatów na księgowych bilansistów"
 • Udział w kursie: "Dla kandydatów na głównych księgowych"
 • Udział w kursie: "Trudne sytuacje w wynagrodzeniach"
 • Udział w kursie: "Zasady naliczania wynagrodzeń warsztaty"

Sprawdź również: